XX Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-10-13, godz. 14:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 21.10.2020 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a.ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

b.nabycia działki nr 352/4 położonej w zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

c.sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

d.wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 441/14 w Biesiadkach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

e.nabycia działki nr 1940/1 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

f.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

g.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 943 i 942/2 w Gnojniku

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

h.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 578/2 w Gnojniku

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

i.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 941/7 w Gnojniku

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

k.wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1099/2 w Uszwi z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1102/1

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

j.zmiany załącznika do uchwały NR XV/134/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gnojnik oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gnojnik na lata 2020 – 2025

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

l.zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 wrz...)

m.zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2039

6.Wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie obrad sesji.