XIX Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-08-21, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 27.07.2020 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Przedstawienie Raportu o stanie gminy Gnojnik za 2019 rok.

6.Debata nad Raportem o stanie gminy Gnojnik za 2019 rok.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)udzielenia Wójtowi Gminy Gnojnik wotum zaufania

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 sie...)

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2019 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 sie...)

c)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojnik za 2019 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 sie...)

d)zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Gnojnik za 2019 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 sie...)

e)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 sie...)

f)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 sie...)

g)upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 sie...)

h)regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 21 sie...)

8.Wolne wnioski i informacje

9.Zamknięcie obrad sesji