XV Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-04-30, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 24.01.2020 r.

4.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

c)przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

d)przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2020 roku”,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

e)uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gnojnik oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gnojnik na lata 2020 – 2025,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

f)zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 26 listopada 2015 roku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

g)odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

h)powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

i)rozpatrzenie petycji Pani RS,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

j)wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 941/6 w Gnojniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

k)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1399 w Uszwi.

l)niedochodzenia należności z tytułu rekompensat, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcji handlowych

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

ł)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

a)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 r.,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6.Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

8.Roczne sprawozdanie z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Gnojnik oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Gnojnik za rok 2019 oraz sprawozdanie z działalności GOPS-u

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.