XIV Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-01-24, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2019 r. i z dnia 13.01.2020 r.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości.

5.Zapytania i wnioski sołtysów.

6.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

b)przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

c)trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

d)rozłożenia na raty opłaty za przyłącz do sieci kanalizacyjnej w Uszwi

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

e)zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Konsorcjum Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej w ramach instrumentu finansowego – „Pożyczka na rewitalizację” na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi”

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

f)wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 24...)

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.