XII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2019-12-30, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 6.12.2019 r.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości

5.Zapytania i wnioski sołtysów

6.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7.Podsumowanie działalności II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy w Gnojniku

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

b)zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

c)zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

d)zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

e)zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

f)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gnojnik w roku szkolnym 2019/2020

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

g)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

h)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2034

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

i)przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 r. - przeniesiono na kolejną sesję

j)przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2039 - przeniesiono na kolejną sesję

9.Wolne wnioski i informacje

10.Zamknięcie obrad sesji