XI Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2019-12-06, godz. 15:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 10.10.2019 r.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości

5.Zapytania i wnioski sołtysów

6.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2034,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06...)

c)określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06...)

d)zmiany uchwały Nr XXI/193/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06...)

e)przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06...)

f)zmiany Uchwały nr IX/93/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06...)

g)wystąpienia Gminy Gnojnik ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06...)

h)wykonania analizy prawno-ekonomicznej przekazania do spółki gminnej ECO Gnojnik majątku wodno kanalizacyjnego

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06...)

i)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 06...)

8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2019

9.Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych

8.Zajęcie stanowiska w sprawie formy przekazania obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej do spółki

9.Wolne wnioski i informacje

10.Zamknięcie obrad sesji