X Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2019-10-10, godz. 15:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 08.08.2019 r. i 24.09.2019 r.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości.

5.Zapytania i wnioski sołtysów.

6.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Gnojnik w sprawie potępienia wypowiedzi i zachowań nawołujących do przemocy wobec osoby abp Marka Jędraszewskiego.

8.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2034

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

c)uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

d)zmiany Uchwały Nr VII/66/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

e)trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

f)przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

g)nabycia działek nr 591 oraz 602 położonych w Zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

h)nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1014/5

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

i)nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1015/5

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

j)nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1015/2 oraz działka nr 1007/4

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

k)nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1013/2

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

l)wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1109/1 w Gnojniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

ł)uchwała o udzielenie dotacji dla OSP Zawada Uszewska - głosowanie imienne za 6, przeciw 3, wstrzymujących się 5

m)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10...)

10.Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad sesji.