VII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2019-06-26, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Uroczyste wręczenie nagród:

a)dla uzdolnionych uczniów Gminy Gnojnik

b)za osiągnięte wyniki sportowe

c)za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

-Przerwa około 30 minut

4.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 26.04.2019 r

5.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości

6.Zapytania i wnioski sołtysów

7.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

8.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gnojnik za 2018 rok

9.Debata nad Raportem o stanie Gminy Gnojnik za 2018 rok

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)udzielenia Wójtowi Gminy Gnojnik wotum zaufania

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2018 rok

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

c)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojnik za 2018 rok

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

d)zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

e)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

f)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

g)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

h)powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

i)określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

j)nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1021/10

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

k)nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1021/12

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

l)nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1021/7 oraz działka nr 1021/14

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

ł)nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1034/3 oraz działka nr 1034/5

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

m)nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik nieruchomości położonych w Gnojniku oznaczonej jako działka nr 1037/1

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

n)nabycia działki ewidencyjnej nr 1099/2 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

o)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1005 w Gnojniku

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

p) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

r) planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

s) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

t) przystąpienia Gminy Gnojnik do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

11.Wolne wnioski i informacje

12.Zamknięcie obrad sesji