VI Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2019-04-26, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 8.03.2019 r.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości

5.Zapytania i wnioski sołtysów

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a.zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

b.zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

c.przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021",

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

d.przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2019 r.”,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

e.uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 351/3 położona w Zawadzie Uszewskiej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

f.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

g.sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1005 w Gnojniku,

h.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – a Gminą Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

i.przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

j.zmiany uchwały Nr III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

k.nabycia działek nr 51/4, 51/5 oraz 51/6 położonych w Gnojniku we zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 26...)

7.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

8.Wolne wnioski i informacje

9.Zamknięcie obrad sesji