V Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2019-03-08, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30.01.2019 r.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości.

5.Dyskusja i opiniowanie przedstawionych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wariantów przebiegu alternatywnej drogi DK75.

6.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

7a.zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 m...)

7b.zmiany uchwały Nr IV/47/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 m...)

7f.przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 m...)

7c.sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1109/2 w Gnojniku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 m...)

7d.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 m...)

7e.- ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gnojnik oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gnojnik na lata 2019-2025,

7g.zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 m...)

7h.poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 m...)

7i.rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 m...)

7j.ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 8 m...)

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad sesji.