IV Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2019-01-30, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 21.12.2018 r

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości

5.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

6a.powołania Skarbnika Gminy,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6b.przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6c.przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6d.przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6e.wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6f.ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6g.sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, nr dz. 747/1

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6h.sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, nr dz. 747/2

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6i.przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6j.przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków energetycznych

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6k.zmieniająca uchwałę nr XXXIX/354/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6l.sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju ekomobilności, w postaci "Upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z wyszczególnieniem wnioskowanych form/formy dofinansowania."

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6ł.Uchwalenia Budżetu Gminy

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6m.przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

7.Wolne wnioski i informacje

8.Zamknięcie obrad sesji