LIV Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2024-04-03, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 14 marca 2024 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Zapytania i wnioski sołtysów.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: ro...)

b)rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: ro...)

c)przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2024 roku”.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: pr...)

7.Sprawozdanie z realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny

8.Analiza sytuacji finansowej Gminy Gnojnik.

9.Podsumowanie kadencji 2018-2023.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad sesji.