LIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2024-03-14, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości

3.Informacja dotycząca działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – SIM Małopolska sp. z o.o

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2024r.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7.Zapytania i wnioski sołtysów

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2024 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: zm...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: zm...)

c)poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: po...)

d)zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: za...)

e)umorzenia pożyczki udzielonej w 2023 roku Stowarzyszeniu „Szlakiem Kultury”,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: um...)

f)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: ud...)

g)zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na lata 2022-2025,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: zm...)

h)określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: ok...)

i)nabycia działki nr 959 położonej w miejscowości Uszew w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: na...)

9.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych

10.Wolne wnioski i informacje

11.Zamknięcie obrad sesji.