LII Sesja Rady Gminy

w dniu 2024-01-24, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2023 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości..

6.Zapytania i wnioski sołtysów.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2024 r., Głosowanie na wizji: 10 za, 2 wstrzymało się.

b)przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: pr...)

c)współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: ws...)

d)podziału środków na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: po...)

e)udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosprzydowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: ud...)

f)zmiana uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2024 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: zm...)

8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik za 2023 rok.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji