LI Sesja Rady Gminy

w dniu 2023-12-19, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2023r i z sesji nadzwyczajnej.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

6.Zapytania i wnioski sołtysów.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyznania Parafii pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Biesiadkach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: pr...)

b)przyznania Parafii pw. Świętego Marcina Biskupa w Gnojniku dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: pr...)

c)przyznania Parafii pw. Świętej Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: pr...)

d)przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Gnojnik „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: pr...)

e)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: po...)

f)określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: ok...)

g)zmiany uchwały XXIII/200/2020 dotyczącej gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Gnojnik na lata 2021-2026,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: zm...)

h)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 813 położonej na terenie miejscowości Uszew,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: sp...)

i)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 137 i 138 położone na terenie miejscowości Uszew,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: sp...)

j)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 731/2 położonej na terenie miejscowości Uszew,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: sp...)

k)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 730/2 położonej na terenie miejscowości Uszew,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: sp...)

l)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 726/1 położonej na terenie miejscowości Uszew,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: sp...)

m)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 39/2 położonej na terenie miejscowości Uszew,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: sp...)

n)upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku” oraz przyjęcia projektu do realizacji,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: up...)

o)wyrażenia woli przystąpienia Gminy Gnojnik do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wrota Karpat”,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: wy...)

p)zmian w statucie Centrum Kultury w Gnojniku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: zm...)

q)przyjęcia Programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: pr...)

r)zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: za...)

s)zatwierdzenia planu pracy Rewizyjnej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: za...)

t)zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: za...)

u)zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: za...)

v)wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - działki w Żerków

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie wyr...)

w)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2023 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: zm...)

x)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik w sprawie: zm...)

8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.