III Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2018-12-21, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30.11.2018 r.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości

5.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

6.Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2018 r., b) zmiany uchwały Nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040, c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na rok 2019, d) przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik, e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik, f) zmiany uchwały nr XXXV/321/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, g) ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik, h) sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik, i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej, k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej, l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. m) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Gnojnik n) uchylenia uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 21...)

7.Wolne wnioski i informacje

8.Zamknięcie obrad sesji