XLIX Sesja Rady Gminy

w dniu 2023-10-26, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Odczytanie protokołu Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 10 września 2023 roku.

3.Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających.

4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2023r.

7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

8.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

9.Zapytania i wnioski sołtysów.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik na lata 2023-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

c)zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

d)zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

e)nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik – działka nr 630/1 w Gnojniku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

f)nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik – działka nr 631/1 w Gnojniku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

g)nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik - działki o numerach 940/3 oraz 940/4 w Gnojniku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

h)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

i)udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

j)nabycia działki nr 641 położonej w Gosprzydowej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

k)obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2024

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

l)określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

ł)określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 paź...)

11.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad sesji.