XLVIII Sesja Rady Gminy

w dniu 2023-08-30, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Odczytanie protokołu Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 24 września 2023 roku.

3.Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2023r.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

8.Zapytania i wnioski sołtysów.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2023 rok

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 sie...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 sie...)

c)wyboru ławników na kadencję 2024-2027 - głosowanie analogowe

d)ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 sie...)

e)trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gnojniku

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 sie...)

f)przyznania parafii pw. Świętego Floriana Męczennika w Uszwi dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 sie...)

g)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 sie...)

h)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 sie...)

i)nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik - Gosprzydowa

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 sie...)

j)nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik - Uszew

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 sie...)

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad sesji.