XLVII Sesja Rady Gminy

w dniu 2023-06-27, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uroczyste wręczenie nagród dla uzdolnionych uczniów Gminy Gnojnik.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 18 kwietnia 2023r.

5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

7.Zapytania i wnioski sołtysów.

8.Przedstawienie raportu o stanie gminy Gnojnik za 2022 rok.

9.Debata nad raportem o stanie gminy Gnojnik za 2022 rok.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)udzielenia Wójtowi Gminy Gnojnik wotum zaufania,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2022 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

c)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojnik za 2022 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

d)zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Gnojnik za 2022 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

e)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2023 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

f)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

g)nadania honorowego obywatelstwa gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

h)powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

i)powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

j)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 635/4 w Gosprzydowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

k)przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Biesiadkach, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego - Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Biesiadkach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Biesiadkach,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

l)przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewniowej, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

m)określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

n)określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

o)kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zwarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Uszwi wybudowanym w ramach lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Uszwi wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska Sp, z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

p)udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

r)zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

s)wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

t)uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik dla części terenów miejscowości Gnojnik, Uszew oraz Zawada Uszewska – I Etap

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 cze...)

11.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad sesji.