XLVI Sesja Rady Gminy

w dniu 2023-04-18, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2023 roku oraz z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2023 roku.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

6.Zapytania i wnioski sołtysów.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II

b)przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2023 roku",

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwi...)

c)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwi...)

d)uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik – Etap I,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwi...)

e)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2023 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwi...)

f)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwi...)

g)zmiany uchwały nr XL/355/2022 z dnia 6 października 2022 r.,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwi...)

h)nabycia działki ewidencyjnej nr 352 w Lewniowej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwi...)

i)nieodpłatnego przyjęcia działki ewidencyjnej nr 1626/1 w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwi...)

j)nieodpłatnego przyjęcia działki ewidencyjnej nr 665 w Gnojniku w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 kwi...)

8.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gnojnik za 2022 rok.

9.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

10.Roczne sprawozdanie z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Gnojnik oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Gnojnik za rok 2022.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad sesji.