II Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2018-11-30, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 20.11.2018 r

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

5.Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2018 r., b) zmiany uchwały Nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040, c) obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2019 - Wycofana d) określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, e) określenie wzorów formularzy deklaracji podatkowych, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie, f) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”. g) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i) przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)Głosowanie (Zmiany uchwały Nr XXXIV/299/17 Rady Gmin...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)Głosowanie (Uchwała Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30...)

6.Informacja Wójta o stanie gminy Gnojnik

7.Informacja Wójta o przygotowaniu gminy do zimowego utrzymania dróg gminnych

8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018

9.Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych

10.Wolne wnioski i informacje

11.Zamknięcie obrad sesji