XLIV Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2023-01-27, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 roku.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

5.Zapytania i wnioski sołtysów.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2023 rok,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

b)przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2039,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

c)uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik dla części terenów miejscowości Uszew,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

d)określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

e)przyjęcia dla gminy Gnojnik programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

f)określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

g)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

h)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024-2025,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

i)współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

j)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1195/1 położonej na terenie miejscowości Uszew,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

k)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 30 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna 1195/2 w Uszwi,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

l)wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 138/1 w Gnojniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 137/2 i 137/10,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

ł)zmiany uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gnojnik wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Małopolska Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

m)ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

n)zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

o)zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

p)zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej,

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

r)zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Głosowanie (Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 stycznia 20...)

8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik za 2022 rok.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad sesji.