XLII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-12-12, godz. 14:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 gru...)

b)ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 gru...)

c)zmiany uchwały Nr XXXVI/327/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 gru...)

d)zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 gru...)

3.Zamknięcie obrad sesji.