XLI Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-11-25, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.:

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 6 października 2022r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

6.Zapytania i wnioski sołtysów.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

b)określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

c)określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

d)zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewniowej, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej, 

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

e)zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Biesiadkach, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Biesiadkach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Biesiadkach, 

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

f)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

g)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

h)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

i)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

j)umorzenia części pożyczki udzielonej w 2019 roku Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wulkan" Biesiadki, 

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

k)umorzenia pożyczki udzielonej w 2021 roku Ludowemu Klubowi Sportowemu "Tęcza" Gosprzydowa, 

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

l)przyjęcia Programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 lis...)

8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

9.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad sesji.