XL Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-10-06, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 26 lipca 2022r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

6.Zapytania i wnioski sołtysów.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia regulaminu parkingu funkcjonującego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w msc. Gnojnik, gm. Gnojnik ( dz. 159/4, 159/6, 160/1, 160/3, 160/4 ),

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 paźd...)

b)przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu ,,Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020’’,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 paźd...)

c)zmiany uchwały Nr X/100/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 paźd...)

d)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022r - autopoprawka,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 paźd...)

e)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039 - autopoprawka,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 paźd...)

f)wydzierżawienia Eco-Gnojnik Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 paźd...)

8.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 1 półrocze 2022 roku,

9.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji.