XXXIX Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-07-26, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.

6.Zapytania i wnioski sołtysów.

7.Przedstawienie raportu o stanie gminy Gnojnik za 2021 rok.

8.Debata nad raportem o stanie gminy Gnojnik za 2021 rok.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gnojnik wotum zaufania,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2021 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

c)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojnik za 2021 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

d)zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Gnojnik za 2021 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

e)zmiany uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2022 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

f)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

g)przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

h)zmiany uchwały nr III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

i)zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

j)nabycia działki nr 595 położonej w miejscowości Gosprzydowa w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

k)nabycia działki nr 579 położonej w miejscowości Gosprzydowa w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

l)nabycia działki nr 578 położonej w miejscowości Gosprzydowa w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

m)ustanowienia służebności gruntowej przez nieruchomości będące w zasobie mienia komunalnego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

n)zmian w statucie Centrum Kultury w Gnojniku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

o)udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

p)ustalenia miesięcznej diety dla sołtysów,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

q)rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa Zawady Uszewskiej.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 lip...)

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad sesji.