XXXVII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-05-30, godz. 14:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2022 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 maj...)

b)przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik (Obszary M, N)

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 maj...)

c)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gnojnik za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 maj...)

d)określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 maj...)

e)określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 maj...)

f)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/8 w Gosprzydowej.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 maj...)

6.Wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie obrad sesji.