XXXVI Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-04-22, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 11 i 25 marca 2022 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu tego handlu,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

b)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/4 w Gosprzydowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

c)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/5 w Gosprzydowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

d)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/6 w Gosprzydowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

e)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/7 w Gosprzydowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

f)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/8 w Gosprzydowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

g)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/9 w Gosprzydowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

h)wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gnojnik wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Małopolska Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

i)wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gnojnik porozumienia w sprawie nieodpłatnego przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w m. Gnojnik gmina Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

j)sprostowania błędu w Uchwale Nr XXXIV/307/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

k)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 165/2 w Żerkowie,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

l)bezpłatnego przekazania działki nr 1109/3 położonej w Gnojniku z zasobu mienia komunalnego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

m)powierzenia do realizacji zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

n)zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

o)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

p)zmiany uchwały nr III/24/2018 z dnia 21.12.2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

r)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwi...)

6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021

7.Roczne sprawozdanie z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Gnojnik oraz z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Gnojnik za rok 2021.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad sesji.