XXXIV Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-03-11, godz. 14:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z 31 stycznia 2022r.

4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości

5.Zapytania i wnioski sołtysów

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 mar...)

b)przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na lata 2022-2025.

Głosowanie (przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki...)

c)zmiany uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2022 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 mar...)

d)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 mar...)

e)udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku ,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 mar...)

f)wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu tego handlu,

g)wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gnojnik porozumienia w sprawie współpracy w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 mar...)

h)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2022 roku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 mar...)

i)zmiany uchwały Nr XXIV/213/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 mar...)

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad sesji.