XXXIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2022-01-31, godz. 14:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2022 rok

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sty...)

b)przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sty...)

c)zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sty...)

d)zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sty...)

e)zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turysty i Opieki Społecznej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sty...)

f)zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sty...)

g)wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gnojnik porozumienia w sprawie nieodpłatnego przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w m. Uszew gmina Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sty...)

h)zmiany uchwały nr XXVIII/262/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie nabycia działki nr 821 położonej w miejscowości Uszew w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sty...)

i)określenie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sty...)

6.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik za rok 2021.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji