XXXII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2021-12-29, godz. 14:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2021 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2021 rok

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

c)uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik

d)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gnojnik

Głosowanie (ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gnoj...)

d)ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

f)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

g)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 2022 rok

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

h)zmiany Uchwały Nr XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

i)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik Sławomira Paterka

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

6.Wolne wnioski i informacje.

6.Zamknięcie obrad sesji.