XXXI Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2021-12-03, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 30.09.2021 r

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

5.Sprawozdanie z działalności Spółki Eco-Gnojnik

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejące Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Małopolska Sp. z o.o.”z siedzibą w Brzesku

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

b)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

c)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

d)wyrażenia stanowiska w zakresie przeprowadzenia w roku 2022 restrukturyzacji zadłużenia gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

e)przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2021–2035

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

f)określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

g)ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

h)nabycia działki nr 589/2 położonej w Zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

i)zbycia działki nr 1194/1 położonej w Uszwi z zasobu mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

j)zbycia działki nr 704 położonej w Gnojniku z zasobu mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

k)zbycia nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik zlokalizowanych w budynku pod adresem Uszew 144

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

l)zmiany Uchwały nr VII/61/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik oraz nadania jej Statutu

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

ł)zmiany Uchwały nr XIV/128/2020 Rady Gminy Gnojniku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

m)przyjęcia Programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

n)rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 03 gru...)

7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

8.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych

9.Wolne wnioski i informacje

10.Zamknięcie obrad sesji