XXX Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2021-09-30, godz. 14:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 23.07.2021 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2021 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 wrz...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 wrz...)

c)przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Gnojnik na lata 2020 – 2023”,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 wrz...)

d)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 wrz...)

6.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2021 roku.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji.