XXVIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2021-07-23, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 24.06.2021 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Zapytania i wnioski sołtysów

6.Wystąpienia zaproszonych gości

7.Przedstawienie raportu o stanie gminy Gnojnik za 2020 rok.

8.Debata nad raportem o stanie gminy Gnojnik za 2020 rok.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)udzielenia Wójtowi Gminy Gnojnik wotum zaufania,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2020 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

c)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojnik za 2020 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

d)zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Gnojnik za 2020 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

e)zmiany uchwały budżetowej gminy Gnojnik na 2021 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

f)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

g)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 171/3 położonej na terenie miejscowości Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

h)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 172/1 położonej na terenie miejscowości Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

i)nabycia działki nr 821 położonej w miejscowości Uszew w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

m)nabycia działki nr 824 położonej w miejscowości Uszew w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

j)nabycia działki nr 347 położonej w miejscowości Gosprzydowa w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

k)wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej spółce komunalnej Gminy Gnojnik działającej pod nazwą Eco-Gnojnik Sp. z o.o.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

l)zmiany uchwały nr III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

ł)przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lip...)

10.Wolne wnioski

11.Zamknięcie obrad sesji.