XXVII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2021-06-24, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Odczytanie protokołu Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 roku.

3.Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających.

4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.

5.Uroczyste wręczenie nagród dla uzdolnionych uczniów Gminy Gnojnik

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 13.05.2021 r.

8.Wnioski i zapytania do zaproszonych gości.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gnojnik porozumienia w sprawie współpracy w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej co do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

b)wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Gminy Gnojnik działającej pod nazwą Eco-Gnojnik Sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności majątku wodno – kanalizacyjnego

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

c)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gnojnik w roku szkolnym 2021/2022

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

d)wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniku sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

e)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 820/1 w Uszwi - usunięta

f)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 54 w Uszwi

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

g)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/11 w Gosprzydowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

h)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/10 w Gosprzydowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

i)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/8 w Gosprzydowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

j)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/7 w Gosprzydowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

k)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 274/6 w Gosprzydowej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

l)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

ł)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik na lata 2021-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

m)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z budżetu Gminy Gnojnik na 2022 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cz...)

n)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”, w postaci "upoważnienia do przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie".

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

o)zmiana uchwały Nr XXV/225/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 9 kwietnia 2021 w sprawie utworzenia spółki SIM Małopolska spółka z ograniczaną odpowiedzialność

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

p)zmiana uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

r)zmiana uchwały Nr I/7/2018 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

s)uchwała w sprawie nadania nazwy dla Publicznego Przedszkola w Uszwi

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 cze...)

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad sesji.