XXVI Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2021-05-13, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 9.04.2021 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Przedstawienie biznes planu Spółki Eko Gnojnik.

6.Przedstawienie opinii prawno-podatkowej dotyczącej aportu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 maj...)

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik na lata 2021-2039,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 maj...)

c)umorzenia części pożyczki udzielonej w 2019 roku Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wulkan” w Biesiadkach.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 maj...)

8.Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020".

9.Roczne sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Gnojnik oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gnojnik za rok 2020 oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad sesji.