XXV Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2021-04-09, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 12.02.2021 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik 2021-2035,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

e)wyrażenia zgody na utworzenie SIM Małopolska spółka z ograniczona odpowiedzialnością,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

f)zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

b)zmiany uchwały nr III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

c)przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

d)uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

g)zmiany uchwały w Nr X/97/2019 z dnia 10 października 2019r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

h)zmiany uchwały nr XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

i)przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2021 roku”,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

j)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok,

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

k)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik na lata 2021-2039.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 09 kwi...)

6.Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji.