I Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2018-11-20, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

Głosowanie (Lista obecności)

2.Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3.Złożenie ślubowania przez radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny Pan Kuras Kamil odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą wg swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

4.Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

5.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a nowo wybrany Wójt wypowie według swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Czy są inne propozycje?

6.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gnojnik. Proponuję przystąpić do powołania 3-osobowej Komisji . Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji.

Głosowanie (Uchwała I/1/2018 Rady Gminy Gnojnik z 20...)Głosowanie (Uchwała I/2/2018 Rady Gminy Gnojnik z dn...)

7.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gnojnik.

Głosowanie (Uchwała I/3/2018 Rady Gminy Gnojnik z dn...)

8.Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.

9.Podjęcie uchwał w sprawie powołania stałych komisji rady: a) w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej b) w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik c) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik d) w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik e) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik f) w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojnik g) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojnik h) w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gnojnik oraz wyboru Przewodniczącego Komisji

Głosowanie (UCHWAŁA NR I/4/2018 Rady Gminy Gnojnik z...)Głosowanie (UCHWAŁA NR I/5/2018 Rady Gminy Gnojnik z...)Głosowanie (UCHWAŁA NR I/6/2018 Rady Gminy Gnojnik ...)Głosowanie (UCHWAŁA NR I/7/2018 Rady Gminy Gnojnik z...)Głosowanie (UCHWAŁA NR I/8/2018 Rady Gminy Gnojnik z...)Głosowanie (UCHWAŁA NR I/10/2018 Rady Gminy Gnojnik ...)Głosowanie (UCHWAŁA NR I/9/2018 Rady Gminy Gnojnik z...)Głosowanie (UCHWAŁA NR I/11/2018 Rady Gminy Gnojnik...)

10.Zakończenie obrad.