XXIV Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2021-02-12, godz. 08:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2020 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia budżetu Gminy Gnojnik na 2021 rok

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

b)przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

c)uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik”

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

d)zmiana uchwały nr VI/65/2019 r. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

e)przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik (dz. 954, 955)

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

f)przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik (Gnojnik 113/21, 103/27, 51/4, Lewniowa 210/7, ...)

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

g)nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik działki nr 79/4 położonej w Uszwi

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

h)nabycia działki nr 82/2 położonej w Uszwi w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

i)zmiany uchwały Nr XXII/189/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gnojnik na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

j)rozpatrzenia petycji wniesionych przez Michała Smołę, Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny i Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO w interesie publicznym

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

k)zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

l)zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

ł)zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

m)zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

n)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

o)zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorcy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Gnojnik za rok 2021

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lut...)

6.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik za rok 2020.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji.