XXIII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-12-29, godz. 14:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 4.12.2020 r.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Gnojnik na lata 2013-2020”

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

b)powołania Klubu Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

c)Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gnojnik na lata 2021-2026.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

d)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 2021r

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

e)nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

f)sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1399 w Uszwi

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

g)zmiany uchwały nr XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

h)zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

i)zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

j)umorzenia części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku „Globus”, z siedzibą w Gnojniku 363,32-864 Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 gru...)

6.Wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie obrad sesji.