XXII Sesja Rady Gminy Gnojnik

w dniu 2020-12-04, godz. 08:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Odczytanie protokołu Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 roku

3.Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających

4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego

5.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 13.10.2020 r.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

b)uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

c)przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

d)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

e)zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

f)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Gnojnik, a także warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

g)ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

h)nabycia działki nr 870/11 położonej w Gnojniku w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

i)przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gnojnik na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

j)przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojnik na lata 2021-2030

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

k)określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

l)przystąpienia Gminy Gnojnik do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

m)określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

n)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

p)wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji gminy Gnojnik

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

o)zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2039

Głosowanie (Uchwała Rady Gminy Gnojnik z dnia 04 gru...)

r)przystąpienia do zmiany uchwały XXV/236/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020

Głosowanie (przystąpienia do zmiany uchwały XXV/236...)

s)zmiany Uchwały NR XXI/190/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Gnojnik

Głosowanie (zmiany Uchwały NR XXI/190/16 Rady Gminy...)

8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

9.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019

10.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2020 roku

11.Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych

12.Wolne wnioski i informacje

13.Zamknięcie sesji